Strona główna » Aktualnosci » Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy doktorantów oraz kadrę akademicką, którzy w dniach 29.03.2019 r. - 08.04.2019 r. złożyli ankiety zapotrzebowania na krótkie formy kształcenia w ramach programu PROM, do potwierdzenia swojego udziału w projekcie. W ramach projektu można uzyskać finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o charakterze międzynarodowym, związanych z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową, tj. m.in:

 • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk),
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej / pracy naukowej,
 • udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, szkoleniach, warsztatach, stażach zawodowych, wizytach studyjnych,
 • udział w szkole letniej/szkole zimowej.
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Wymagania:

 • Status osoby jako doktoranta,
 • Status osoby jako kadry akademickiej,
 • Zgodność zaplanowanych działań z zakresem pracy doktorskiej czy badań naukowych prowadzonych w ramach przewodu doktorskiego,
 • W przypadku kadry akademickiej zgodność wybranych aktywności z zakresem pracy naukowej.

Procedura kwalifikacyjna:

 1. Nabór trwa od dnia 07.10.2019 r do dnia 21.10.2019 r.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany przesłać podpisany wniosek rekrutacyjny oraz deklarację uczestnictwa na adres: awn@wum.edu.pl lub złożyć osobiście w Dziale Wsparcia Projektów (pokój 105 CBI) w terminie do 21.10.2019 r.
 3. Lista uczestników zostanie udostępniona 8.11.2018 roku w Dziale Wsparcia Projektów.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą zawrzeć z Uczelnią umowę uczestnictwa w Projekcie.
 5. Dokumentacja zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.wum.edu.pl i www.pnitt.wum.edu.pl

-         Regulamin Rekrutacji do projektu PROM w roku akademickim 2019/2020. (załącznik)
-         Wniosek rekrutacyjny do projektu PROM. (załącznik)
-         Deklaracja uczestnictwa w projekcie PROM. (załącznik)
-         Wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu z załącznikami (załącznik)
-         Tab. 1 Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, kosztów opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu. (załącznik)
-         Tab. 2 Ryczałtowe stawki kosztów utrzymania. (załącznik)

Kontakt: Dział Wsparcia Projektów,
CBI, pokój 105, Tel. 22 572 08 24

Data wydarzenia: 
środa, 9 Październik, 2019 - 08