Strona główna » Aktualnosci

Aby wyświetlić archiwum aktualności [kliknij tu]

3 edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej Uczenia Głębokiego

Zaproszenie na trzecią edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej Uczenia Głębokiego (International Summer School on Deep Learning, 6-10 lipca, 2020).

Zaproszenie na VI Interdyscyplinarną Konferencję Psychologiczną "Burza Mózgów"

Międzyuczelniane Koło Psychologii Klinicznej "Psyche", Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra i ...

Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców IBIB

Samorząd Doktorantów IBIB PAN zaprosza doktorantów do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców z obszaru nauk biomedycznych „Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych”. Konferencja odbędzie się 8-ego maja 2020 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Prof. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Jest to pierwsza edycja tego typu wydarzenia, przeznaczona dla około 100 młodych naukowców chcących nie tylko zaprezentować wyniki swoich badań, ale również podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami. Konferencja będzie wydarzeniem o charakterze forum biomedycznego, dzięki czemu umożliwi jej uczestnikom nawiązanie dialogu naukowego oraz zagwarantuje przyszłą współpracę – na przykład w ramach zaplanowanego przez nas Internetowego Banku Informacji Biomedycznej.

Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi obecnie nabór na wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Definicja młodego naukowca:

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

a)            jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

b)           posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Uniwersytet Otwarty UW - zaproszenie do zgłaszania propozycji autorskich kursów

Uniwersytet Otwarty UW zaprasza do zgłaszania propozycji autorskich kursów na II trymestr roku akademickiego 2019/2020. W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto Wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13).

NOWA SIEDZIBA BIURA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Informujemy, że od 02.10.2019 r. Biuro Szkoły Doktorskiej WUM mieści się w pokoju 213 D (II piętro) w budynku Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61.

Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 Fundacji Rozwoju WUM

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór wniosków w III konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe.

Fundacja przyzna po dwa stypendia wyjazdowe w roku 2020:

a) dla studentów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie krótszy niż 14 dni,
b) dla doktorantów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie Krótszy niż 14 dni.

Termin składania wniosków: 30.11.2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: stypendia.fundacjarozwoju@wum.edu.pl.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji w terminie do 20.12.2019 r.

Proces rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzona jest w formie konkursu na każdą ze ścieżek na jednakowych zasadach i z zastosowaniem jednakowych kryteriów oceny kandydatów oraz obejmuje etapy zgodne z harmonogramem rekrutacji

Strony