Strona główna » Aktualnosci

Aby wyświetlić archiwum aktualności [kliknij tu]

Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi obecnie nabór na wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Definicja młodego naukowca:

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

a)            jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

b)           posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Uniwersytet Otwarty UW - zaproszenie do zgłaszania propozycji autorskich kursów

Uniwersytet Otwarty UW zaprasza do zgłaszania propozycji autorskich kursów na II trymestr roku akademickiego 2019/2020. W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto Wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13).

NOWA SIEDZIBA BIURA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Informujemy, że od 02.10.2019 r. Biuro Szkoły Doktorskiej WUM mieści się w pokoju 213 D (II piętro) w budynku Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61.

Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 Fundacji Rozwoju WUM

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór wniosków w III konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe.

Fundacja przyzna po dwa stypendia wyjazdowe w roku 2020:

a) dla studentów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie krótszy niż 14 dni,
b) dla doktorantów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie Krótszy niż 14 dni.

Termin składania wniosków: 30.11.2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: stypendia.fundacjarozwoju@wum.edu.pl.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji w terminie do 20.12.2019 r.

Proces rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzona jest w formie konkursu na każdą ze ścieżek na jednakowych zasadach i z zastosowaniem jednakowych kryteriów oceny kandydatów oraz obejmuje etapy zgodne z harmonogramem rekrutacji

Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej

26 czerwca 2019 roku JM prof. Mirosław Wielgoś zorganizował spotkanie informacyjne na temat zmian personalnych we Władzach Uczelni oraz powołania osób kierujących nowymi strukturami od 1 października 2019 r.

Uruchomienie Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Decyzją JM Rektora prof. dra hab. Mirosława Wielgosia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym została utworzona Szkoła Doktorska.