Strona główna » Stypendia

Stypendia

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Zgodnie z art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
 2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2. ustawy
 4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
  1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
 5. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 6. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt. 1
 7. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
 8. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
  1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;
  2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
  3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej WUM mogą ubiegać się o przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego wg kryteriów zawartych w Regulaminie wydanycm Zarządzeniem NR 47/2021 Rektora WUM.
Zarządzenie 47/2021 Rektora WUM z dnia 10.02.2021 ws. wprowadzenia Regulaminu przyzanwania zwiększonego stypendium doktoranckiego za osiągnięcia dla Doktorantów Szkoły Doktorskiej WUM
Załącznik do Zarządzenia - regulamin przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego
- Wzór wniosku o przyznanie zwiększonego stypednium doktoranckiego