Strona główna » Dokumenty do rekrutacji

Dokumenty do rekrutacji

Kandydat do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. projekt badawczy podpisany przez kandydata oraz proponowanego promotora i promotora pomocniczego (gdy dotyczy), o ile są znani na etapie rekrutacji;
  Projekt badawczy musi zawierać:
  a)      temat projektu,
  b)      uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego, 
  c)      określenie dziedziny i dyscypliny wiedzy, w której praca będzie prowadzona, 
  d)      określenie celu pracy,
  e)      opis materiału i metod, ze wskazaniem najnowszego w wybranym zakresie piśmiennictwa naukowego,
  f)      spodziewane korzyści badań,
  g)      abstrakt w języku angielskim,
  h)      szacowany kosztorys badań i przewidywane źródeł finansowania,
  i)      określenie w jakim zakresie projekt będzie wykonywany przez kandydata, a w jakim przez współpracowników. 
 3. kserokopię odpisu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub studiów równorzędnych;
  a) w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 2 kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub zaświadczenia o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, lub równorzędnych;
  b) w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 3 kserokopię dyplomu/zaświadczenia wydanego za granicą oraz jego tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego (z listy prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumacza przysięgłego zagranicznego). Dyplom lub zaświadczenie zagraniczne i jego tłumaczenie przysięgłe dokonane za granicą, muszą być opatrzone ponadto apostille albo zalegalizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Wymagany jest również dokument (kserokopia, oryginał do wglądu) potwierdzający uznanie dyplomu zagranicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich albo studiów drugiego stopnia;

  apostille czy legalizacja:
  Na stronie internetowej można sprawdzić czy Państwo, w którym chcesz kontunuować kształcenie jest stroną Konwencji Haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów.
  Jeżeli tak - można uzyskać poświadczenie dokumentu klauzulą apostille, jezeli nie - konieczna jest legalizacja dokumentu.
  Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania apostille lub zalegalizowania dokumentu znajdują się na stronie inetrnetowej Nawa.


  c) osoby, które nie posiadają w chwili rekrutacji dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia, w miejsce dokumentu, o którym  mowa  w  §7 ust. 2 pkt 2, przedkładają zaświadczenie o ukończeniu tych studiów, a dokumenty, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 2 - uzupełniają w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich uzyskania.
 4. CV podpisane przez kandydata, zawierające opis zainteresowań naukowych;
 5. udokumentowane wyniki w nauce w czasie studiów - kserokopia odpisu suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu); 
  a) jeżeli kandydat nie posiada suplementu do dyplomu - kserokopia zaświadczenia o średniej ocen z egzaminów ze wszystkich lat studiów wydanego przez dziekanat ukończonej uczelni;
  b) jeżeli w suplemencie nie została zawarta informacja o średniej z ocen uzyskanych w toku studiów – dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen; 
 6. informacja o aktywności naukowej, w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, czynnym udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach badawczych, wygenerowana z systemu IRK i podpisana przez kandydata; 
 7. kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego – w przypadku osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu z języka obcego; 
 8. kwestionariusz kandydata wygenerowany z systemu IRK; 
 9. kserokopię wizy albo karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP (oryginał do wglądu) - dotyczy cudzoziemców; 
 10. kserokopię prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu) w przypadku kandydatów, których praca naukowa przewiduje udział pacjentów;
  a) osoby, które nie posiadają w chwili rekrutacji prawa wykonywania zawodu, uzupełniają dokument niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia pracy naukowej z udziałem pacjentów; 
 11. kserokopię zaświadczenia o trzech dawkach szczepienia WZW typu B, jeżeli kandydat w trakcie kształcenia lub prowadzenia badań będzie miał kontakt z pacjentami (oryginał zaświadczenia do wglądu) lub oświadczenie, że badania nie wymagają kontaktu z pacjentami; 
 12. kserokopię książeczki z ważnymi badaniami epidemiologicznymi lub zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oświadczenie, że badania nie wymagają kontaktu z pacjentami; 
 13. zdjęcie w wersji elektronicznej zgodne z wytycznymi systemu IRK.


W przypadku, gdy kandydat do Szkoły Doktorskiej WUM  posiada dokumenty w języku innym niż polski, do każdego składanego dokumentu, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.
Przez tłumaczenie poświadczone na język polski rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.