Strona główna » Dokumenty do rekrutacji

Dokumenty do rekrutacji

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zobowiązana jest do złożenia w Biurze Szkoły Doktorskiej::

1.    podania, wygenerowanego z systemu IRK, o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wskazując w nim wybór ścieżki kształcenia, na którą chce aplikować.

2.    projekt badawczy(sporządzony w języku angielskim)  podpisany przez kandydata oraz proponowanego promotora i promotora pomocniczego (gdy dotyczy), o ile są znani na etapie rekrutacji;
Projekt badawczy musi zawierać:
a)      temat projektu,
b)      uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego, 
c)      określenie dziedziny i dyscypliny wiedzy, w której praca będzie prowadzona, 
d)      określenie celu pracy,
e)      opis materiału i metod, ze wskazaniem najnowszego w wybranym zakresie piśmiennictwa naukowego,
f)      spodziewane korzyści badań,
g)      abstrakt w języku angielskim,
h)      szacowany kosztorys badań i przewidywane źródeł finansowania,
i)      określenie w jakim zakresie projekt będzie wykonywany przez kandydata, a w jakim przez współpracowników. 

3.    kserokopię odpisu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub studiów równorzędnych;
a) w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 2 kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub zaświadczenia o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, lub równorzędnych;
b) w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 3 kserokopię dyplomu/zaświadczenia wydanego za granicą oraz jego tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego (z listy prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumacza przysięgłego zagranicznego). Dyplom lub zaświadczenie zagraniczne i jego tłumaczenie przysięgłe dokonane za granicą, muszą być opatrzone ponadto apostille albo zalegalizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Wymagany jest również dokument (kserokopia, oryginał do wglądu) potwierdzający uznanie dyplomu zagranicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich albo studiów drugiego stopnia;

apostille czy legalizacja:
Na 
stronie internetowej można sprawdzić czy Państwo, w którym chcesz kontynuować kształcenie jest stroną Konwencji Haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów.
Jeżeli tak - można uzyskać poświadczenie dokumentu klauzulą apostille, jeżeli nie - konieczna jest legalizacja dokumentu.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania apostille lub 
zalegalizowania dokumentu znajdują się na stronie inetrnetowej Nawa.

c) osoby, które nie posiadają w chwili rekrutacji dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia, w miejsce dokumentu, o którym  mowa  w  §7 ust. 2 pkt 2, przedkładają zaświadczenie o ukończeniu tych studiów, a dokumenty, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 2 - uzupełniają w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich uzyskania.

4.    CV podpisane przez kandydata, zawierające opis zainteresowań naukowych;

5.    udokumentowane wyniki w nauce w czasie studiów - kserokopia odpisu suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu); 
a) jeżeli kandydat nie posiada suplementu do dyplomu - kserokopia zaświadczenia o średniej ocen z egzaminów ze wszystkich lat studiów wydanego przez dziekanat ukończonej uczelni oraz poszczególnych ocen ze wszystkich egzaminów:
b) jeżeli w suplemencie nie została zawarta informacja o średniej z ocen uzyskanych w toku studiów – dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen; 

6.    informacja o aktywności naukowej, w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, czynnym udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach badawczych, wygenerowana z systemu IRK i podpisana przez kandydata; 

7.    kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego – w przypadku osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu z języka obcego; 

8.    kwestionariusz kandydata wygenerowany z systemu IRK; 

9.    kserokopię wizy albo karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP (oryginał do wglądu) - dotyczy cudzoziemców; 

10.  kserokopię prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu) w przypadku kandydatów, których praca naukowa przewiduje udział pacjentów;
a) osoby, które nie posiadają w chwili rekrutacji prawa wykonywania zawodu, uzupełniają dokument niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia pracy naukowej z udziałem pacjentów; 

11.  kserokopię zaświadczenia o trzech dawkach szczepienia WZW typu B, jeżeli kandydat w trakcie kształcenia lub prowadzenia badań będzie miał kontakt z pacjentami (oryginał zaświadczenia do wglądu) lub oświadczenie, że badania nie wymagają kontaktu z pacjentami; 

12.  kserokopię książeczki z ważnymi badaniami epidemiologicznymi lub zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oświadczenie, że badania nie wymagają kontaktu z pacjentami; 

13.  zdjęcie w wersji elektronicznej zgodne z wytycznymi systemu IRK.


Skany dokumentów, o których mowa w pkt. 2-7, oraz materiałów potwierdzających wskazaną własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), kandydat umieszcza w systemie IRK. Oryginalne dokumenty składa wraz z podaniem. Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez komisję rekrutacyjną przy ocenie kandydata.

W przypadku, gdy kandydat do Szkoły Doktorskiej WUM  posiada dokumenty w języku innym niż polski, do każdego składanego dokumentu, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.
Przez tłumaczenie poświadczone na język polski rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.