Strona główna » Dokumenty do rekrutacji

Dokumenty do rekrutacji

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej kandydat powinien złożyć dokumenty:

1.  podanie (według wzoru w załączeniu – załącznik 1)
2.  projekt badawczy;
3.  kserokopię odpisu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia
4.  CV ze zdjęciem podpisane przez kandydata;
5.  jedną fotografię papierową w formacie do dyplomu oraz w wersji elektronicznej;
6.  kserokopia odpisu suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) lub oryginalne zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów ze wszystkich lat studiów wydane przez dziekanat ukończonej uczelni;
7.   opis zainteresowań naukowych podpisany przez kandydata;
8.  propozycję osoby, która ma pełnić funkcję promotora, wraz z pisemną zgodą tej osoby na pełnienie funkcji, jeżeli taka osoba jest znana na etapie rekrutacji (według wzoru w załączeniu – załącznik 2);
9.  informacja o aktywności naukowej (według wzoru w załączeniu – załącznik 3)
10.  kwestionariusz kandydata (według wzoru w załączniku – załącznik 4)
11.  kserokopię wizy albo karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP (oryginał do wglądu) - dotyczy cudzoziemców;
12.  kserokopię prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu)
13.  kserokopię zaświadczenia o trzech dawkach szczepienia WZW typu B (oryginał do wglądu);
14.  kserokopię książeczki z ważnymi badaniami epidemiologicznymi lub zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu);
15.  certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 (zgodnie z listą w załączeniu – załącznik 5)

W przypadku, gdy kandydat do Szkoły Doktorskiej WUM  posiada dokumenty w języku innym niż polski, do każdego składanego dokumentu, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

Przez tłumaczenie poświadczone na język polski rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
1.osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Przy składaniu dokumentów Kandydat okazuje dowód osobisty lub paszport lub kartę pobytu w celu weryfikacji danych wymienionych w kwestionariuszu.

 Projekt badawczy, o którym mowa pkt 2, musi zawierać:

1) uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego;
2) określenie dziedziny i dyscypliny wiedzy, w której praca będzie prowadzona;
3) określenie celu pracy;
4) opis materiału i metod, ze wskazaniem najnowszego w wybranym zakresie piśmiennictwa naukowego;
5) spodziewane korzyści badań;
6) abstrakt w języku angielskim;
7) szacowany kosztorys badań.

 
Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Szkoły Doktorskiej, w budynku Centrum Biblioteczno – Informacyjnym, I piętro - pokój 121B w godzinach 9.00 – 15.00.