Strona główna » Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Szkoła Doktorska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinach:

- nauki medyczne
- nauki o zdrowiu
- nauki farmaceutyczne

 Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzona jest w formie konkursu na każdą ze ścieżek na jednakowych zasadach i z zastosowaniem jednakowych kryteriów oceny kandydatów oraz obejmuje etapy zgodne z harmonogramem rekrutacji:

1) złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wymaganych dokumentów;
2) ocenę projektu badawczego;
3) pisemny egzamin z języka obcego na poziomie B2;
4) rozmowę kwalifikacyjną;
5) ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

Limity miejsc do Szkoły Doktorskiej WUM w roku akademickim 2019/2020:

- nauki medyczne - 37 miejsc 
- nauki farmaceutyczne - 7 miejsc
- nauki o zdrowiu - 6 miejsc

Jeden kandydat może aplikować wyłącznie na jedną ścieżkę kształcenia w danym roku akademickim.

 Szczegółowe warunki rekrutacji ujęte są w Zasadach Rekrutacji: 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

- załącznik 1 - kwestionariusz oceny kandydata