Strona główna » Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Szanowni Państwo,
od roku akademickiego 2021/2022 program kształcenia w Szkole Doktorskiej będzie realizowany wyłącznie w języku angielskim.

Szkoła Doktorska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinach:

  • nauki medyczne
  • nauki o zdrowiu
  • nauki farmaceutyczne

Limity miejsc do Szkoły Doktorskiej WUM w roku akademickim 2021/2022:

  • nauki medyczne - 34 miejsc 
  • nauki farmaceutyczne - 7 miejsc
  • nauki o zdrowiu - 9 miejsc

Jeden kandydat może aplikować wyłącznie na jedną ścieżkę kształcenia w danym roku akademickim.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzona jest w formie konkursu na każdą ze ścieżek na jednakowych zasadach i z zastosowaniem jednakowych kryteriów oceny kandydatów oraz obejmuje etapy zgodne z harmonogramem rekrutacji:
1)      rejestrację w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
2)      pisemny egzamin z języka obcego na poziomie B2, z zastrzeżeniem § 6 zasad rekrutacji;
3)      złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zasad rekrutacji;
4)      ocenę projektu badawczego;
5)      rozmowę kwalifikacyjną;
6)      ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

Uwaga! Kandydaci, którzy posiadają certyfikat językowy, proszeni są o wysłanie jego skanu na adres e-mailowy: maciej.ganczar@wum.edu.pl.
W odpowiedzi otrzymają Państwo informację, czy dany certyfikat jest podstawą do zwolnienia z I etapu rekrutacji – egzaminu z języka obcego.

Egzamin ustny z języka obcego w rekrutacji uzupełniającej na ścieżkę nauk farmaceutycznych odbędzie się w dniu 1 października 2021 r.
Link do strony Studium Języków Obcych WUM https://sjo.wum.edu.pl/node/287 gdzie znajdą Państwo przykładowe pytania dla kandydatów do egzaminu z języka obcego.

Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w trzech etapach:

I etap – potwierdzenie znajomości języka obcego (zdanie egzaminu lub uznanie certyfikatu);
II etap – ocenę dotychczasowych osiągnięć uwzględniającą średnią wszystkich ocen ze studiów drugiego stopnia lub równorzędnych oraz dorobku naukowego kandydata;
III etap – rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, ocenę waloru naukowego planowanej pracy i możliwości jej realizacji.
*Podstawą zakwalifikowania do II etapu jest pozytywne zakończenie I etapu.

Szczegółowe warunki rekrutacji ujęte są w Zasadach Rekrutacji: 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022
- załącznik 1 - kwestionariusz oceny kandydata
- załącznik 2 - harmonogram rekrutacji
- załącznik 3 - harmonogram rekrutacji uzupełniającej na ścieżkę nauk farmaceutycznych

Zarządzenie nr 115/2020 Rektora WUM z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia równoważników punktacji MNiSW czasopism na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Admission rules to the Doctoral School of the Medical University of Warsaw for the academic year 2021/2022
- Annex 1 - Evaluation Questionnaire 
- Annex 2 - Admission Schedule