Strona główna » Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Szkoła Doktorska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinach:

 • nauki medyczne
 • nauki o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Limity miejsc do Szkoły Doktorskiej WUM w roku akademickim 2020/2021:

 • nauki medyczne - 34 miejsc 
 • nauki farmaceutyczne - 9 miejsc
 • nauki o zdrowiu - 7 miejsc

Jeden kandydat może aplikować wyłącznie na jedną ścieżkę kształcenia w danym roku akademickim.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzona jest w formie konkursu na każdą ze ścieżek na jednakowych zasadach i z zastosowaniem jednakowych kryteriów oceny kandydatów oraz obejmuje etapy zgodne z harmonogramem rekrutacji:

1)      rejestrację w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
2)      pisemny egzamin z języka obcego na poziomie B2, z zastrzeżeniem § 6 zasad rekrutacji;
3)      złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zasad rekrutacji;
4)      ocenę projektu badawczego;
5)      rozmowę kwalifikacyjną;
6)      ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w trzech etapach:

 • I etap – potwierdzenie znajomości języka obcego (zdanie egzaminu lub uznanie certyfikatu);
 • II etap – ocenę dotychczasowych osiągnięć uwzględniającą średnią wszystkich ocen ze studiów drugiego stopnia lub równorzędnych oraz dorobku naukowego kandydata;
 • III etap – rozmowę kwalifikacyjną, ocenę waloru naukowego planowanej pracy i możliwości jej realizacji.

Podstawą zakwalifikowania do każdego kolejnego etapu jest pozytywne zakończenie etapu poprzedniego czyli:

 • osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu z języka obcego są dopuszczone do II etapu postępowania rekrutacyjnego;
 • osoby, które uzyskały minimum 30% punktów możliwych do uzyskania w etapie II są dopuszczone do III etapu postępowania rekrutacyjnego.

 Szczegółowe warunki rekrutacji ujęte są w Zasadach Rekrutacji: 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

- załącznik 1 - kwestionariusz oceny kandydata
-
 załącznik 2 - harmonogram rekrutacji