Strona główna » Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ obowiązujący od dnia 1.10.2021 r.

 •  załącznik 1 - Indywidualny plan badawczy
 •  załącznik 2 - Oświadczenie o posiadaniu numeru elektronicznego indentyfikatora naukowca - ORCID
 •  załącznik 3 - Oświadczenie o dziedzinie/dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska
 •  załącznik 4 - Oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
 •  załącznik do oświadczenia upoważniającego uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
 •  załącznik 5 - Sprawozdanie śródokresowe z realizacji Indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej
 •  załącznik 6 - Protokół z oceny śródokresowej z realizacji Indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej
 •  załącznik 7 - Wniosek o wyznaczenie promotora 
 •  załącznik 8 - Wniosek o urlop

REGULATIONS OF DOCTORAL SCHOOL valid from 1.10.2021 r.

 •  annex 1 - Individual research plan
 •  annex 2 - Declaration of possession of an electronic researcher identifier inaccordance with the international standards ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
   annex 3 - Declaration on the scientific field/discipline in which the preparation of adoctoral dissertation is taking place
 •  annex 4 - Oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
 •  annex 4a - to the declaration authorising the University to demonstrate the academic achievements of the doctoral student for the purposes of quality evaluation of scientific activity
 •  annex 5 - Mid-term report on the implementation of the individual research plan covering the period of study at the Doctoral School
 •  annex 6 - Mid-term evalaution report on the implementation of the individual research plan covering the period of study at the Doctoral School
 •  annex 7 - Application for designation supervisor
 •  annex 8 - Request for leave

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ obowiązujący od dnia 1.10.2020 r.

 •  załącznik 1 - Indywidualny plan badawczy
 •  załącznik 2 - Oświadczenie o posiadaniu numeru elektronicznego indentyfikatora naukowca - ORCID
 •  załącznik 3 - Oświadczenie o dziedzinie/dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska
 •  załącznik 4 - Oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
 •  załącznik 4a - do oświadczenia upoważniającego uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
 •  załącznik 5 - Sprawozdanie śródokresowe z realizacji Indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej
 •  załącznik 6 - Protokół z oceny śródokresowej z realizacji Indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej
 •  załącznik 7 - Wniosek o wyznaczenie promotora 
 •  załącznik 8 - Wniosek o urlop

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ obowiązujacy od dnia 1.10.2019 r.

 •  załącznik 1 - Indywidualny plan badawczy
 •  załącznik 2 - Oświadczenie o posiadaniu numeru elektronicznego indentyfikatora naukowca - ORCID
 •  załącznik 3 - Oświadczenie o dziedzinie/dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska
 •  załącznik 4 - Oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych kandydata na potrzeby ewaluacji działalności naukowej
 •  załącznik 4a - wykaz osiągnięć naukowych do oświadczenia, o którym mowa w załączniku 4
 •  załącznik 5 - Sprawozdanie śródokresowe z realizacji Indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej
 •  załącznik 6 - Protokół z oceny śródokresowej z realizacji Indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej