Strona główna » Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej

 REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

  •  załącznik 1 - Indywidualny plan badawczy
  •  załącznik 2 - Oświadczenie o posiadaniu numeru elektronicznego indentyfikatora naukowca - ORCID
  • załącznik 3 - Oświadczenie o dziedzinie/dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska
  • załącznik 4 - Oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiąnięć naukowych kandydata na potrzeby ewaluacji działalności naukowej
  • załącznik 4a - wykaz osiągnięć naukowych do oświadczenia, o którym mowa w załączniku 4
  • załącznik 5 - Sprawozdanie śródokresowe z realizacji Indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej
  • załącznik 6 - Protokół z oceny śródokresowej z realizacji Indywidualnego planu badawczego obejmującego okres kształcenia w szkole doktorskiej